Regulamin sklepu internetowego DroneinWarsaw.com

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem. Jego akceptacja jest niezbędna do złożenia zamówienia!

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki zakupów w sklepie internetowym DroneinWarsaw.com (Sklep), należącym do spółki Prokreacja.com s.c. Dorota Pachowicz, Radosław Pachowicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 15c lok. 18, NIP 522-294-31-24, REGON 142248804 (Sprzedawca); w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów (Klient) i zawierania umów sprzedaży (Umowa).
 2. Należy przy tym, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., rozróżnić Klienta od Konsumenta.
 3. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, dostępność, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Strona korzysta z plików cookies, które pomagają w  sprawniejszym działaniu oraz większym komforcie przeglądania strony.

II. Zasady Rejestracji w Sklepie DroneinWarsaw.com

 1. Korzystając ze Sklepu Klient może dokonać rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Rejestracja nie jest wymogiem zawarcia Umowy, a tylko opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu przy kolejnych zakupach.  Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klient ma prawo do wglądu i edycji swoich danych oraz prawo zażądać usunięcia wpisu. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji Umowy oraz do przekazywania informacji o nowościach i promocjach Sklepu.

IV. Procedura zawarcia Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu DroneinWarsaw.com należy wejść na stronę internetową www.droneinwarsaw.com, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany/edycji zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
 3. Aby wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.
 6. Prezentowane na stronach sklepu ilustracje produktów to wizualizacje, a nie fotografie. W związku z tym rzeczywiste produkty mogą w niewielkim stopniu odbiegać od wizerunku przedstawionego na wizualizacjach. Dotyczy to przede wszystkim kolorystyki oraz kadrowania.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, wybranej firmy kurierskiej lub w inny ustalony z Klientem sposób.
 3. Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane (wysyłane) są w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, za wyjątkiem:
  • przedsprzedaży,
  • sytuacji, w której termin realizacji zamówienia określonego Towaru wyszczególniony w jego opisie stanowi inaczej.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego, po uprzednim ustaleniu terminu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • płatność przelewem on-line – płatność z góry za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
  • płatność za pośrednictwem systemu PayPal,
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

VII.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru

 1. Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku złożenia zamówienia specjalnego, o właściwościach określonych przez Konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Prokreacja.com s.c., ul. Dzieci Warszawy 15c lok. 18, 02-495 Warszawa.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych.  Konsument sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy Prokreacja.com s.c.
 6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sklep DroneinWarsaw.com nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”.
 7. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).

VIII.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Regulamin opracowany na bazie wzoru autorstwa Aleksandry Łogusz.